ABV

1. Definities
Sir Rowland Hill: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sir Rowland Hill B.V., gevestigd te NL 8200 AE LELYSTAD aan de Artemisweg 145 G, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 32057742.
Telefoonnummer: 0320 / 760 200, Fax: 0320 / 760 222, E-mailadres: service@srh-ltd.nl
Consument: een afnemer van goederen of diensten van Sir Rowland Hill die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2. Toepasselijkheid
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Sir Rowland Hill en consument zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van kracht als zij schriftelijk en ondubbelzinnig tussen Sir Rowland Hill en consument zijn overeengekomen.
De (ver)nietig(baar)heid van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van eerstgenoemde bepaling(en) zal dan wettelijke conversie plaatsvinden als bedoeld in artikel 3:42 BW.

3. Aanbod en prijs
Alle aanbiedingen van Sir Rowland Hill zijn geldig onder de opschortende voorwaarde dat Sir Rowland Hill de desbetreffende goederen op voorraad heeft.
Alle prijzen in de aanbiedingen van Sir Rowland Hill zijn gesteld in Euro en zijn inclusief BTW.
(Kennelijke) vergissingen of fouten in het aanbod binden Sir Rowland Hill niet.
De kosten van aflevering, zoals de kosten van transport, verzekering, in- en uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen, emballage etc. worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst gespecificeerd (in de regel 6,95 € per rekening, indien per pakket geleverd wordt, komen er nog kosten bij).
Sir Rowland Hill behoudt zich het recht voor een maximum aantal goederen per consument in te stellen van een bepaald product.

4. Totstandkoming
De overeenkomst met Sir Rowland Hill komt tot stand op het moment dat Sir Rowland Hill aan consument schriftelijk bevestigt dat Sir Rowland Hill de aanvaarding van het aanbod door consument heeft ontvangen.
Als consument het aanbod langs electronische weg heeft aanvaard, kan Sir Rowland Hill de bevestiging als bedoeld in het eerste lid van dit artikel ook langs electronische weg doen.
In afwijking van de eerste twee leden van dit artikel komt de overeenkomst eveneens tot stand op het moment dat Sir Rowland Hill overgaat tot verzending van de door consument bestelde goederen aan consument.

5. Levering en betaling
Voor consumenten die voor het eerst met Sir Rowland Hill een overeenkomst sluiten wordt enkel geleverd onder rembours of onder vooruitbetaling van de helft van de koopprijs. Voor consumenten die al eerder een overeenkomst met Sir Rowland Hill hebben gesloten accepteert Sir Rowland Hill de volgende betalingswijzen: rembours / acceptgiro. In afwijking hiervan, kan Sir Rowland Hill ten aanzien van een bepaalde transactie met een consument één of meerdere betalingswijzen uitsluiten. De consument is verplicht binnen 18 dagen na aflevering van de goederen de overeengekomen prijs te betalen. Door de enkele overschrijding van deze termijn raakt consument in verzuim. Sir Rowland Hill behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor tot consument volledig betaald heeft.
Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Sir Rowland Hill is gewezen op de te late betaling en Sir Rowland Hill de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Sir Rowland Hill gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Sir Rowland Hill maakt voor het incasseren gebruik van een extern incassobureau. De incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Sir Rowland Hill kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

6. Retourzendingen
Binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen heeft consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. consument is in dat geval verplicht de zaak voor eigen rekening terug te zenden naar het volgende adres: Sir Rowland Hill B.V., Afdeling klantendienst, Postbus 238, NL 8200 AE LELYSTAD.
Sir Rowland Hill neemt onvoldoende gefrankeerde retourzendingen niet in ontvangst.
Als consument de overeenkomst heeft ontbonden als bedoeld in het eerste lid van dit artikel zal Sir Rowland Hill het bedrag dat consument reeds betaald heeft uiterlijk 30 dagen na de datum van ontbinding aan consument terugbetalen.

7. Klachten
Als de geleverde goederen niet de eigenschappen bezitten die consument op grond van de overeenkomst daarvan mocht verwachten, kan hij binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk zijn klachten opgeven bij Sir Rowland Hill op het postadres Sir Rowland Hill B.V., Afdeling klantendienst, Postbus 238, NL 8200 AE LELYSTAD en/of het e-mailadres: service@srh-ltd.nl.

8. Toepasselijk recht
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten in alle rechtsverhoudingen in de ruimste zin des woords tussen Sir Rowland Hill en consument.

9. Onlinebeslechting van consumentengeschillen
De ORD-verordening (Online Dispute Resolution) heeft als doel, een onafhanke lijke, onpartijdige, transparante buitengerechtelijke oplossing ter beslechting van geschillen mogelijk te maken. De volgende link verwijst u naar de onlinebeslechting van geschillen op EU-basis:
http://ec.europa.eu//consumers/odr

 

sinds maart 2018